Free Web Hosting

เรื่องที่ 10.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่

จากเรื่องที่ 10.1 เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง หรือ การเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เพิ่มขึ้นเมื่อความเร่งมากกว่าศูนย์ (a > 0) และลดลง เมื่อความเร่งน้อยกว่าศูนย์ (a < 0) ไปแล้ว สำหรับลักษณะที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เมื่อความเร่งเท่ากับศูนย์ (a = 0) นั้นวัตถุจะไม่เปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่ เราเรียกสภาวะที่วัตถุไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ว่า วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ (translational equilibrium)

วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่ (translational equilibrium) แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1.       สมดุลสถิต (Static Equilibrium) เป็นสมดุลของ วัตถุขณะอยู่นิ่ง
2.       สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium) เป็นสมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่