เรื่องที่ 8.3.3 การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน 1 มิติด้วยการคำนวณเวคเตอร์ของแรง

3. การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน 1 มิติด้วยการคำนวณเวคเตอร์ของแรงย่อยหลายแรง

ภาพที่ 8.35 การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน 1 มิติด้วยการคำนวณเวคเตอร์ของแรงย่อยหลายแรง

โดยสรุป การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน 1 มิติ ด้วยการคำนวณเวคเตอร์ของแรง จะกำหนดให้แรงที่มีทิศไปทางขวามือเป็น + (บวก) และแรงที่มีทิศไปทางซ้ายมือเป็น – (ลบ) แล้วนำมาคำนวณหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ โดยการบวกหรือลบตามหลักทางคณิตศาสตร์