เรื่องที่ 8.1.3 ประเภทของแรงที่กระทำต่อวัตถุ


สามารถจำแนกประเภทของแรงได้ดังนี้

แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยการสัมผัส

แรงที่กระทำต่อวัตถุโดยส่งผลของแรงมาจากระยะไกล

  • แรงดึง 
  • แรงกด  
  • แรงสปริง 
  • แรงตึงเชือก 
  • แรงเสียดทาน 
  • แรงต้านอากาศ
  • แรงแม่เหล็ก 
  • แรงประจุไฟฟ้า 
  • แรงโน้มถ่วงของโลก